Gartenbrunnen

© GAHR - Gartenbrunnen

Gartenbrunnen

1985

280 x 650 cm
Kupferrohr
Bachsteine

San Lois Potosi, Mexico