Gartenbrunnen

© GAHR - Gartenbrunnen

Gartenbrunnen

1985

280x650cm
Kupferrohr
Bachsteine

San Lois Potosi, Mexico